вѣрьныи

вѣрьныи
ВѢРЬНЫИ (702) пр.
1. Достойный веры, доверия:

гла(в) ·д҃· о послусѣхъ вѣрныхъ і невѣрны(х). и о недолжьныхъ воспри˫ати. і о пребывающи(х) послусѣ(х) дале(ч). МПр XIV, 186; Иже на своего дрѹга клевечеть да не бѹдеть вѣренъ аще и право молвить. (μὴ εὐδοκιμείτω) Там же, 39; Лъжа исперва вѣрна ѥсть, а вторымъ словомъ ѡбличаѥтьсѩ. (πίστιν ἔχει) Там же, 90 об.;

вѣрьноѥ средн. в роли с. Подтверждение:

свободимы˫а же отъ своихъ г҃дии рабы. прѣдъ трьми послѹхы таковы˫а чьсти въсприимати заповѣдаѥмъ. иже извѣштениѥ пришьдъше свобожениѥмь принесѹть. и вѣрьноѥ отъ нихъ бывающе подадѩть (τὸ πιστόν) КЕ XII, 65а; а ѡ головахъ иже сѩ ключють [так!] пр(о)каза. ѹрѩдимсѩ сице. да елико ˫авѣ будеть показании ˫авлеными. да имѣють вѣрно ѡ тацѣхъ ˫авлении. ЛИ ок. 1425, 13 об. (912).

2. Верный, соблюдающий верность:

и ре(ч) приведи ми ѥп(с)пѣ ѡтрока. ѥго же ˫ако вѣрьна ти порѹцихъ. ПрЛ XIII, 32б; Крѹсъ же… посла на волхвованиѥ къ волхвѹ мѹжа вѣрны˫а сво˫а (πιστούς) ГА XIII–XIV, 23а; ре(ч) г(с)ь бл҃гыи рабе вѣрныи въ малѣ бѣ веренъ надъ многими тѩ поставлю. Пр 1383, 134в; и кору(н) польскои. вѣрное послу(ш)ство держа(т). подъ присѩгою и по(д) ч(с)тью. Гр 1388 (6, ю.-р.); иже быти ѥму вѣрну и послушну своѥго бра(т) великого коро(л) Гр 1393 (3, ряз.); некоѥмѹ же дрѹгѹ ѥго вѣрнѹ въпросивъшю и. Пр XIV (6), 25г; Вѣрное ты чадо икономе. служениѥ твоѥ любезно ми есть и бдѣние. ФСт XIV, 99б; искаху(т) воеводы на нь вины. и не ѡбрѣтающе бѣ бо вѣре(н). ГБ XIV, 139г; поразѹмѣвъ извѣстно, ˫ако вапомъ красить брадѹ и главѹ… ре(ч). аще власомъ своимъ не вѣренъ еси, то како людемъ и сѹдѹ вѣренъ можеши быти. Пч к. XIV, 17; мнѣ ˫ако рабу вѣрну служити тобѣ повелѣлъ ѥсть. (πιστότατον) ЖВИ XIV–XV, 79г; Самомѹ же Данилѹ. созвавшѹ вѣче… и ре(ч) имъ хочете ли быти вѣрни мнѣ да изиидѹ на враги мое. ЛИ ок. 1425, 258 об. (1231).

3. Исповедующий христианскую веру, верующий:

Вѣренъ мужь съ рабою іли жена вѣрна. съ рабомь смѣшающесѩ. или да ѿступѩть. ѿ того. аще ли же да ѿвергуть(с) КР 1284, 52в; аще и ѥлиныню ѡбрѩщеши женѹ живѹщю съ вѣрнымь мѹжемь. не разлѹчи брака. (πιστῷ) ПНЧ 1296, 94 об.; кр(с)тмь огражаемі вѣрнии людие. побѣжають супротивны˫а. ЛН XIII–XIV, 145 об. (1268); а дѣмони проклинаеми ѿ бл҃говѣрны(х) мужь. и ѿ вѣрны(х) женъ. ЛЛ 1377, 42 (988); ˫ако вѣдѣша ковчегъ ст҃ою вѣрнии людиѥ. покланѩхусѩ ЧтБГ К. XI сп. XIV, 34а; пасти намъ повелѣ вѣрноѥ стадо МПр XIV, 166; да всѩкому вѣрному чл҃вку держати три норовы. СбХл XIV, 117; вѣрнии суще не по вѣрѣ живете вѣдуще не вѣсте ЗЦ к. XIV, 89г;

в роли с. Христианин:

божиѥ свѩщениѥ подающа вѣрьныимъ. Стих 11561163, 97 об.; подвижесѩ вѣрьныихъ множьство. ЖФП XII, 64б; Еп(с)пъ ли прозвѹтеръ ли ди˫аконъ. б҃и˫а вѣрны съгрѣшающа (πιστούς) ПНЧ 1296, 30; и бы(с) кр(с)ть˫аномъ прибежище || и радость. и веселиѥ вернымъ. ЛН XIIIXIV, 5555 об. (1195); въ славѹ х(с)вѹ на ползɤ вѣрнымъ. Пр 1383, 127а; въ дворѣ б҃и˫а мт҃ре затворіша(с). и в кѹпь с вѣрными съѥдиниша(с). ПКП 1406, 100а.

4. Относящийся к вѣра в 6 знач.:

и Х(с)а при˫атъ вѣрнымь наказаньемь Феѡдосии. (πιστοτάτῃ) ГА XIII–XIV, 239а; шьдъ въ индѣю… вниде проповѣда сло(в) вѣрноѥ Пр 1383, 83в; и възьмѣмь оружье дх҃вное. мечь послушань˫а. щитъ вѣрныи. (πίστεως) ФСт XIV, 203б; твердость вѣрна˫а ГБ XIV, 157б; ищеть же еже в на(с) вѣрна˫а истина. (τῆς... πίστεως) Там же, 190в; ˫ако твое вѣрное вьсѣанье нѣ [в др. сп. въсѣ˫анье не] исѹшено бы(с) зное(м) невѣръ˫а. [в др. сп. невѣр˫а] ЛИ ок. 1425, 304 об. (1289).

5. Правильный, истинный:

вѣренъ г҃ь въ всѣхъ словесѣхъ своихъ СбЯр XIII, 37 об.; вѣренъ есть и праведенъ б҃ъ. (πιστός) ПНЧ XIV, 169б; рѣша же свары и тѩжи рѣшенье же нѣ(с) вѣрно. аще и не право имать. нравъ бо рѣшень˫а зако(н) бы(с). ГБ XIV, 157г; вѣрно бо слово и всѩко(г) при˫ать˫а достоино (πιστὸς) ЖВИ XIV–XV, 133а.

В сост. им. личн.:

блаженааго костѩнтинѩ вѣрьнааго. (κωνσταντίνου τοῦ πιστοῦ) КЕ XII, 283б; то же КР 1284, 388а.

Ср. невѣрьныи.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "вѣрьныи" в других словарях:

  • безмѣрьныи — (46) пр. 1.Неизмеримый, огромный: въ дворьци прѣчюдьнѣ... бѩше свѣтъ безмѣрьныи чисть. и цвѣтове мънози различьни. Изб 1076, 269 об.; ˫ако в пучину безмѣрну славы б҃жь˫а принекне(м). ГБ XIV, 6в; оустрои. безмѣрную ту бездьну. Пал 1406, 4а; къ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вьсевѣрьныи — (1*) пр. Искренне верующий: и не повиньнъ ѥсть всевѣрьныи. и вьсед҃шьныи чл҃вкъ. СбТр ХІI/ХІІІ, 192 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • невѣрьныи — (227) пр. 1. Недостоверный, сомнительный; ошибочный: и се не акы невѣрьно. нъ а||кы извѣсто паче полагаю Изб 1076, 247–247 об.; понѥже съподоби братъ и съслѹжьникъ нашь алупии невѣрьномъ быти канономъ. (ἀμφιβόλους) КЕ XII, 110б; си˫а же не все по …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нелицемѣрьныи — (31) пр. 1. Непритворный, нелицемерный: тъкмо помощь ѿ добръ дѣлъ и отъ правовѣри˫а и отъ нелицемѣрьны˫а любъве. СкБГ XII, 10а; А глава же ѥсть всѣмъ нелицемѣрна˫а любы. КТур XII сп. XIV, 107; покорениѥ бес сумнени˫а. и послушаниѥ нелицемѣрно.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неправовѣрьныи — (1*) пр. Неправоверный. В роли с.: еретичьское бо се ѥ(с) пове(лѣ)ньѥ. и неправовѣрьныхъ ˫ако же нѣции пакы постѧтьсѧ въ сѹботѹ ѹбо и въ недѣлю. (οὐχὶ ὀρϑοδόξων) ПНЧ XIV, 193г. Ср. правовѣрьныи …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • аѥрьныи — (1*) пр. То же, что аѥрьскыи в 1 знач. В роли с: видѣ ли, колико на нб҃си различна, ˫ако же на водѣ и на огни многа измѣна. ибо водна ѡво ѥсть источноѥ, дроугоѥ морьскоѥ, ино же аѥрноѥ, другоѥ въ ѡблацѣхъ (τὸ...ἀέριον) ГА XIII XIV, 184в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безвѣрьныи — (1*) пр. Неверующий: и г҃ь же безвѣрънымъ июдѣѡмъ рече СбТр XII/XIII, 147 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благовѣрьныи — (204) пр. Преданный истинной вере, православный; благочестивый: и оного с҃на васили˫а бл҃говѣрьнааго ѡного моужа именьмь агрика. ведоша въ срачины. ЧудН XII, 69г; никако же подобаеть ѥдинѣмъ съ женами ˫асти. аще не како съ нѣкыими б҃обо˫азнивыими …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • добровѣрьныи — (1*) пр. Преданный истинной вере, правоверный: встаѥть же ц(с)рь другыи. не бестудны(м) лицемь по первогл҃аному. ни болѣзньными дѣлы и приставникы опечалѩ˫а из҃лѩ но и зѣло добровѣренъ же и крото(к) (εὐσεβής) ГБ XIV, 190в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мѣрьныи — (10) пр. Являющийся мерой: хлѣбомъ спѹдовъ •д҃• вина мѣрныхъ •ƨ҃• кѹтии пшеницѣ спѹды •г҃• сочива спѹда •в҃• УСт XII/XIII, 244 об.; ♦ мѣрьна˫а кърчага см. кърчага. 2. Такой, который можно измерить: Величство ѹбо мѣритсѧ. множьство же чтетсѧ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»